Generalforsamling Tirsdag den 23. februar 2016

Referat fra Grundejerforeningen Søvangs Generalforsamling Tirsdag den 23. februar klokken 19.00 i Baggersmindelejren.

Deltagere fra bestyrelsen:
Tom Clausen (TC) formand Søren-Henrik Thomsen (SHT) kasserer Berit Jenkins (BJ) næstformand, vejudvalg Flemming Sieben (FS), gartnerudvalg Hanne Probst (HP) arrangement udv. Sara Nielsen (SN) arrangement udv Niels B. Ulrich, (NBU) suppleant Hanne Mortensen (HM) suppleant. Afbud fra: Birthe Svenningsen (BS) Dagsorden:

1. Dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens virksomhed v/TC
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/SHT
5. Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jfr. § 5 og § 14
7. Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år.
8. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

Formanden indleder mødet med at byde de fremmødte velkommen. Punkt 2. Valg af dirigent. Søren Seerup vælges til dirigent. Dirigenten konstaterede, at afholdelsen af generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at indkaldelsen var udsendt i henholdt til vedtægterne, samt at dagsordenen, som var uddelt og udsendt med Søvang bladet også var i henhold til vedtægerne. Dog med undtagelse af et enkelt punkt – punkt 3, – som i henhold til § 10 skal være ”beretning fra virksomheden” – og som ved en fejl var faldet ud. Dette er dog uvæsentligt, idet punktet sættes på dagsordenen.

Punkt 3. Beretning om foreningens virksomhed: Sidste års generalforsamling gik desværre ikke efter planen, idet bestyrelsen beklageligvis måtte trække to forslag tilbage, dels forslaget om renovering af vore veje, som generalforsamlingen ønskede mere detaljeret belyst og dels forslaget om ny legeplads, som dog senere blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling. På næste tirsdag er det forår, og vi kan allerede se frem til lysere dage. Heldigvis har vi kun haft sne i begrænsede mængder, og det er noget, vi sætter pris på, når der skal ryddes for sne. Naturligvis er det også positivt for grundejerforeningens økonomi, når vognmanden ikke skal rykke ud så mange gange. Vi har i det forgangne år fået indført betalingsservice, og det har desværre ikke været uden problemer. Men nu skulle det fungere for stort set alle. Grundejerforeningen har afholdt Fastelavnstøndeslagning på Sølyst med mange deltagere. Broen blev lagt ud den 25. april, og det var med en del problemer – som dog blev løst på stedet. Sank Hans blev afviklet i godt vejr og med rigtig mange deltagere. En rigtig hyggelig tradition her i Søvang. En ny legeplads så dagens lys med nogen forsinkelse grundet forskellige forhold, der skulle afklares med Dragør Kommune. Godt at se, at den nye legeplads er blevet meget populær. Sandkassen og beplantning bliver afsluttet indenfor den nærmeste tid. Der er lagt grus på stierne ned til diget. Reparation af trappe gelænderne op til diget er bestilt. Der er blevet holdt vejsyn to gange i løbet af sommeren og uddelt ca. 75 sedler. Heldigvis tager de fleste det som en venlig reminder og ikke som en irettesættelse. Og generelt ser det pænt ud i Søvang sammenlignet med andre grundejerforeninger i Dragør. Det er vigtigt, at vi holder græs go ukrudt væk fra kantstenene. 3 En initiativgruppe har holdt loppemarked ved Sølyst, og et nyt loppemarked er planlagt til at finde sted søndag den 22. maj klokken 10-15, tilmelding af boder sker på mailadressen: sovangloppemarked@gmail.com. Alle er velkomne forbi og måske at gøre et kup den dag. Det er fortsat glædeligt at notere sig, at Søvang tiltrækker flere og flere børnefamilier. Familier, der sætter pris på den smukke unikke natur, vi har i og omkring Søvang og vore gode faciliteter som boldbaner – badebro – legeplads og tennisbaner i en aktiv sportsklub, som også tilbyder badminton – sumba – dart m.m. 40 km/t i Søvang bliver respekteret af de fleste, men der er fortsat enkelte, som ikke rigtigt har forstået, at det er max. 40 km/t og ikke min. 40 km/t. Vi skal passe godt på de mange cyklende børn og voksne og vise hensyn til de mange gående. Der er nok mange, der har fulgt med i en tvist om vinteropbevaring af broen. Det er endt med at broen bliver vinteropbevaret samme sted på diget, hvor den har haft sin plads de sidste 30 år. Vores mangeårige kasserer Søren-Henrik Thomsen har – ligesom Prins Henrik – ønsket at gå på pension efter 24 år på posten.
Søren-Henrik har nået en alder, hvor han synes, tiden er kommet til at overlevere opgaverne til nye kræfter. Søren-Henrik har ydet en utrolig og dygtig indsats for grundejerforeningen gennem årene – så en kæmpe tak fra os alle i bestyrelsen til Søren-Henrik Tomsen. Også en stor tak til Hanne Mortensen, der igen og igen har ydet en meget engageret og utrættelig indsats for Søvang. De seneste år som suppleant til bestyrelsen og som ”blomsterpige”. Hanne har i årenes løb afleveret ca. 500 buketter til nye tilflyttere i Søvang. Hanne har valgt ikke at genopstille som suppleant og overlader jobbet som blomsterpige til Christina Raagaard , som har boet i Søvang i 11 år. Hanne har heldigvis lovet fortsat at hjælpe til på madholdet, når vores bro skal i vandet den 30. april.
En ny kasserer skal vælges på generalforsamlingen. Da der ikke i bestyrelsen eller blandt suppleanterne kan findes en ny kasserer med de nødvendige kompetencer, vil bestyrelsen foreslå Claus Witt, som er statsautoriseret revisor og har boet i –Søvang i en del år. Det kommer vi til under punkt 8. Bestyrelsen fremsætter i år forslag på generalforsamlingen om en prioriteret plan til renovering af Søvej – Poppelvej og Tværvej. Planen og tilbud er gennemgået og anbefalet af Vejdirektoratet og vil blive præsenteret af vejformanden Berit Jenkins under punkt 5 A., hvor man er mere end velkommen til at stille spørgsmål.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/SHT Der er styr på økonomien, idet der er lagt en langsigtet plan. Den kontingentstigning der er foretaget er afledt af, at vi ejer vores veje og derfor skal vedligeholde dem. Kassereret gennemgik det udsendte regnskab. Der henvises til en detaljeret gennemgang af regnskabet, som kan ses i det nyligt uddelte Søvang Nyt side 8-12 samt på hjemmesiden, hvorfor der i referatet ikke gås i detaljer desangående. Der er i alt 605 parceller i Søvang grundejerforeningen, hver enkelt parcel skal være medlem af foreningen. Hvilket vil sige, at vi har en indtægt på 605.000 kr. halvårligt. Den tungeste udgiftspost er vedligeholdelse af vores vejnet. Der overføres 760.000 kr. til vejkontoen årligt, dog blev – af tekniske grunde – udgifterne til legepladsen (247.000 + 20.000) taget fra vejkontoen. Regnskabet godkendes.

5. Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år v/TC Vores lange badebro lægges ud igen lørdag den 30. april kl. 08.30, hvor vi mødes på strandengen på diget ved badebroens opbevaringssted. Har du ikke været med før, så er du også meget velkommen til at deltage i denne vigtige begivenhed sammen med brobisserne. Belønningen er masser af frisk luft – morgenkaffe med friskbagt brød – fysisk arbejde – lækker frokost med øl og snaps samt socialt samvær og glæden over, at se badebroen stå færdigmonteret samme eftermiddag ude i vandet klar til de første badegæster. Som alle der kommer lidt op i årene, så trænger badebroen til nye reservedele. Derfor indkalder broformændene til reparationsdag medio april. I øvrigt kan vi ikke længere prale af at have Danmarks længste badebro. Vi er blevet slået med 30 m, idet der er en badebro i et sommerhusområde der er 30 m. længere.
5 A. Opfølgning vejfornyelse v/BJ Bestyrelsen fik efter sidste års generalforsamling til opgave at komme med et gennemarbejdet forslag til renovering/asfaltering af vores veje her i Søvang. Vi henvendte os til Vejdirektoratet, og fik anvist en konsulent ved navn Allan Christiansen Bay. Opgaven bestod i at finde ud af, hvilke veje der trængte mest til at få nyt asfalt, herunder også opretning af kantstene. Sammen med ham gennemgik vi Søvangs vejnet og Allan udarbejdede et oplæg, der indeholdt asfalt slidlag, opretning/afretning, planfræsning og kantstensopretning. Oplægget blev fremsendt til 3 udbydere af asfalt: Colas, NCC og Raadvad Entreprise. De tre tilbud vi modtog lyder på: NCC 3 mill., Raadvad Entr. 2,9 mill og Colas 3,2 mill. kr. Det er bestyrelsens hensigt at forhandle med de 3 tilbudsgivere, for at få forhandlet prisen ned, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten. Allan anbefalede også en plan for, hvornår de enkelte veje skal/bør renoveres. Bestyrelsen har valgt, at Søvej skal ordnes i 2016, Poppelvej (ikke stikvejene) i 2017 og Tværvej i 2019. Herefter bliver det Birkevej og derefter de øvrige veje. Dog vil alle vejene løbende blive repareret, hvis det er påkrævet. 5 5 B. Opfølgning på vej- og rabatskader i forbindelse med nybyggeri v/BJ Søvangs veje er hårdt belastede af tunge køretøjer i forbindelse med nybyggeri. Det skal nævnes, at en tungt lastet lastbils slid svarer til 30.000 personbiler. Der er således ingen tvivl om, at de store lastbiler er et problem og ødelægger vejbelægning og kantsten. Man henstiller til forsamlingen at være opmærksom på disse biler, og hvis man overværer ødelæggelse af veje og kantsten tag et billede af hændelsen mhp. dokumentation.
Spørgsmål fra salen: Der spørges om det er muligt at sætte en øvre grænse for køretøjernes axeltryk. Hertil svarer formanden, at en sådan grænse skal godkendes af politimyndigheden og í øvrigt har vi andre store vogne, der skal køre på vejene (f.eks. renovationsvogne og evt. brandbiler). I forbindelse med et nybyggeri på Poppelvej (overfor legepladsen), hvor der kører tunge lastbiler, så spørger en deltager, om det ikke er muligt at åbne op til Søvej for derved at undgå at lastbilerne skal vende rundt ved stikvejen til sportsklubben. Evt. kunne man sætte en bom imellem med lås. Hertil svarer formanden, at det nok ikke er så enkelt, og at man i givet fald skal have tilladelse fra beboerne på Søvej og Kommunen. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
5 C. Opfølgning på færdiggørelse af den nye legeplads v/BJ Der mangler nogle enkelte ting så som sand i sandkassen lidt og lidt beplantning, dette vil blive gjort i nær fremtid. 5 D. Sankt Hans. Grundejerforeningen afholder Sankt Hans bål ved bålpladsen 23. juni 2016.

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jfr. § 5 og § 14
A) Bestyrelsen har stillet forslag om renoveringsplan af Søvej/Tværvej og Poppelvej jf. gennemgang af BJ under pkt. 5A. Renoveringsplanen blev godkendt.
B) Bestyrelsen har stillet forslag om fjernelse af ulovlige sten på fortove/rabatter. Placering af sten på fortovet er ikke tilladt, med mindre bestyrelsen giver tilladelse i særlige tilfælde. På trods af mange opfordringer fra bestyrelsen bliver stenene ikke fjernet, og de udgør en fare for gående, når det er mørkt, og når der er faldet sne. Bestyrelsen foreslår derfor, at ulovligt placerede sten fjernes fra fortovet for grundejerens regning, såfremt grundejeren ikke efterkommer en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen. Det understreges, at det ikke er de store sten, der er placeret på diverse hjørner, – det handler om sten, som man selv kan flytte. Spørgsmålet går til afstemning, og der er flertal for, at bemyndige bestyrelsen til fjernelse af de ulovlige sten.
Spørgsmål fra salen: Der er en grundejer overfor børnehaven, som har lagt sten på sit fortov for at forhindre parkering af køretøjer til og fra børnehaven, idet bilerne er til stor gene for grundejeren. Hertil svarer formanden, at der givetvis er tilfælde, hvor det er rimeligt at gøre undtagelser fra ovenstående og opfordrer grundejeren til at henvende sig skriftligt til bestyrelsen mhp. en særlig tilladelse.
C) Der er forslag fra en grundejer om opsætning af 2 motionsredskaber, placeret hvor den gamle legeplads lå. Forslaget er ikke konkretiseret, hvorfor bestyrelsen ønsker en godkendelse til at arbejde videre med anlægget indenfor den budgetterede beløbsramme på 30.000 kr. som budgetteret under diverse. Det oplyses, at det drejer sig om samme slags redskaber, som findes på legepladsen på ved havnen i Dragør. Bestyrelsen ønsker accept fra forsamlingen til at arbejde videre med projektet inden for den nævnte beløbsramme.
Forslaget bliver vedtaget med et spinkelt flertal.

7: Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år. Der henvises til Budgetforslaget i Søvang Nyt side 12. Her fremgår at Søvang Sportsklub har fået bevilget et beløb på 50.000 kr. Sportsklubben står overfor en total renovering, og har søgt Grundejerforeningen om et tilskud. Bestyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 50.000 kr. Sportslubben har også søgt Dragør kommune om fritagelse for grundskyld, hvilket man har fået accept på. Sportsklubben står overfor en totalrenovering, hvilket beløber sig til 150.000 kr. En del af beløbet skal bruges til renovering af facaden, hvilket de omkringliggende parceller er tilfredse med. Der er afsat 150.000 kr. til snefejning, hvilket formentlig er i overkanten, da vi kun har brugt 60.000 kr. de sidste par år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og dette blev godkendt.

8: Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter. Efter tur er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Formand Tom Clausen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Birthe Svenningsen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Sara Nielsen genvalgt
Bestyrelsesmedlem/kasserer Claus Witt nyvalgt
Bestyrelsessuppleant Niels B. Ulrich genvalgt
Bestyrelsessuppleant Christina Raagaard Nyvalgt
Revisor Bo Søndergaard genvalgt
Revisorsuppleant Flemming Aunel genvalgt

9: Eventuelt:  En ny grundejer i Søvang finder, at forslagene til generalforsamlingerne er for ukonkrete og dermed svære at forholde sig til, og vil sætte pris på flere uddybende informationer.  En grundejer på Søvej finder saltningen mangelfuld. Der bliver saltet i vejkrydsene, men det er den enkelte grundejers pligt at friholde eget fortov og ud til midten af vejen for sne.  En grundejer på Ahornvej opfordrer medlemmerne til at sætte sig ind i risikostyringen ved vandstandsstigning, som kan forventes i fremtiden. Der findes omfattende materiale herom på Dragør Kommunes hjemmeside, hvortil der henvises. En grundejer – som også er dagplejemor – finder, at mange bilister (unge såvel som ældre) kører uforsvarligt hurtigt over bumpene. Hertil svarer formanden, at vi har max 40 km/t i Søvang, og inde i Søvang har vi 40 km. bump, men på Søvej har vi 50 km bump fra dengang max hastigheden var 50 km/t. (den del hører til Dragør kommune). De eksisterende bump har været en bekostelig affære for grundejerforeningen, og det er ikke planen foreløbig at ofre flere penge på bump.  En ny grundejer på Poppelvej har foreslået en undersøgelse for muligheden for en helårsbro i Søvang, og det foreslås i den forbindelse at vi bruger mindst mulige ressourcer til vedligeholdelse af broen i 2016. Hertil har TC svaret, at forslaget er for sent fremsendt, men bestyrelsen vil alligevel se på sagen. Der har tidligere har været lignende forslag, uden at man har fundet nogen løsning pga. de store omkostninger, der vil være forbundet med en helårsbro og vanskelighed med at opnå myndighedernes tilladelse.

Generalforsamlingen slutter og bestyrelsen takker Søren-Henrik Thomsen og Hanne Mortensen endnu engang for deres store engagement i Søvang grundejerforening og kvitterer med vin og blomster.

Referent: Sara Nielsen

%d bloggers like this: