Høring lokalcenter ved Møllevej 14

Lokalcenter ved Møllevej

For at udbygge den eksisterende detailhandelsdækning i kommunen, med begrænsede afstande til indkøb, ønsker kommunalbestyrelsen at planlægge for et mindre område til centerformål på Møllevej 14. Området ønskes udlagt til en dagligvarebutik, samt til serviceerhverv/ liberale erhverv. Som baggrund for beslutningen om at give mulighed for øget detailhandel i Dragør, henvises til rapport ”Dagligvarehandel i Dragør Kommune” fra januar 2016.

Indkaldelse af ideer og forslag

Nybyggeri til centerformål på arealet forudsætter udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg til den gældende Kommuneplanrevision 2013, samt udarbejdelse af en ny lokal- plan. Da der er tale om en ændring af kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i henhold til planlovens § 23c.
Hvis projektet skal realiseres vil det kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der justerer detailhandelsstrukturen så der kan etableres et lokalcenter i St. Magleby. Lokalcentret vil komme til at bestå af den nye dagligvarebutik og benzinstationen.
Selve området på Møllevej påtænkes opdelt i to delområder, som vist på nedenstående illustration. Størstedelen af arealet (ca. 3.400 m2) ønskes udlagt til en dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m2 bruttoetageareal, og restarealet (ca. 1.300m2) forudsættes udlagt til serviceerhverv/liberale erhverv.
Vejadgang vil ske fra Møllevej, og den maksimale bygningshøjde i området fastlægges til 8,5 meter. I den kommende planproces vil yderligere afklaring af områdets disponering, omfang og karakter fastlægges.

Fremlæggelse af materiale

Yderligere materiale, herunder rapporten ”Dagligvarehandel i Dragør Kommune” fra januar 2016, kan ses på kommunens hjemmeside: www.dragoer.dk og fremlægges tillige pa Rådhuset, Kirkevej 7, samt på biblioteket, Vestgrønningen 18.

Fremsendelse af bemærkninger

Idéer og forslag til planarbejdet skal fremsendes til Plan og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør, eller som e-mail til: pt@dragoer.dk, inden fredag den 17. juni 2016.

Den videre planproces

Fremsendte bemærkninger i denne indledende høring vil indgå i det videre planlægningsarbejde, hvor der skal fastlægges rammer for bl.a. bebyggelsens disponering, omfang og karakter.
I den videre planproces vil indgå endnu en offentlig høring af et konkret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, i henhold til planlovens regler, med mulighed for fremsendelse af bemærkninger og indsigelser.
Der vil i den forbindelse blive redegjort for planernes forhold til den overordnede planlægning og lovgivning, og der vil blive offentliggjort en miljøvurdering af planerne.

%d bloggers like this: