Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Søvang

 

Referat

Grundejerforeningen Søvangs generalforsamling –

tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19:30 i Baggersmindelejren

Deltagere fra bestyrelsen:
Tom Clausen (TC), formand
Søren-Henrik Thomsen (SHT), næstformand
Berit Jenkins (BJ), vejudvalg
Flemming Sieben (FS), gartnerudvalg
Hanne Probst (HP), bestyrelsesmedlem
Sara Nielsen (SN), bestyrelsesmedlem
Hanne Mortensen (HM), suppleant
Carsten Hansen (CH), suppleant
Birthe Svenningsen (BS), bestyrelsesmedlem/referent

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
  5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen  eller medlemmer jfr. §5 og §14

Forslag fra bestyrelsen:

A)    Etablering af hjertestarter et centralt placeret sted i GF Søvang – kr. 20.000,-.
B)    Arrangere førstehjælpskurser for frivillige grundejere

Forslag fra medlemmer:

C)    Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

6.   Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år.

Forslag fra bestyrelsen:

Kontingentet hæves med kr. 100 halvårligt svarende til i alt kr. 800,- pr. halvår fra 1.7.2014 og stigende til 900 kr. fra 1.1.2015. Stigningerne er i overensstemmelse med den opsparingsplan, som blev godkendt på generalforsamlingen i 2013.

7.  Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

Efter tur afgår følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Tom Clausen                                         – Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Sara Nielsen                            – Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Birthe Svenningsen               – Villig til genvalg
Revisor Bo Søndergård                                            – Villig til genvalg

8.Eventuelt

Formanden Tom Clausen bød velkommen til alle deltagerne. Der var mødt 39 medlemmer op på Generalforsamlingen. De repræsenterede yderligere 2 fuldmagter.

 1. Valg af dirigent

Søren Seerup blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at afholdelsen af generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne samt, at indkaldelsen og dagsordenen var udsendt iht. Vedtægterne. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Beretning om foreningens virksomhed

Formanden fremlagde beretningen for GF Søvang for 2013:

Det har været et rigtig godt år rent vejrmæssigt – sommeren blev fuld af solskin og vinteren er indtil videre meget fattig på sne.

Badebroen blev brugt flittigt i de varme perioder sidste sommer, så det er rigtig godt at konstatere at anstrengelserne bærer frugt og at sammenholdet blandt brobisserne forsat er meget stærkt. En stor tak til dem alle. Brohovedet vil blive malet i år samt andre små reparationer.

Et vellykket Skt. Hans arrangement blev igen i år arrangeret af bestyrelsen og det var dejligt at se det meget store fremmøde.

Desværre så bestyrelsen sig nødsaget til at aflyse årets juletræsfest på grund af en for lille tilslutning. Det er ikke planen at genoptage juletræsarrangementet, da det er bestyrelsens vurdering at børnefamilierne har en hektisk december.

Parkering på vores fællesveje er forsat et problem, specielt omkring koteletgrunde. Der er desværre fortsat for mange, der ikke respekterer vore vedtægter.

Gartnerudvalget har gået flere ukrudtsrunder i Søvang. Desværre er det ikke alle, der har tid til at rense rabatter og kantsten-området omkring deres parcel. Grundejerne har så fået en lille huskeseddel og det afhjælper som regel problemet.

Vær opmærksom på hvor meget jeres træer fylder – så de ikke skygger for gadebelysning eller er til gene for naboer eller genboer.

Vi har fået udskiftet riste i vejene, da de eksisterende riste var i en så dårlig forfatning, at de udgjorde en sikkerhedsrisiko.

Overgangene mellem stikvejene er færdiggjort og fremtræder i dag som de skal.

De sidste luftledninger i og omkring Søvang vil blive gravet ned i løbet af foråret.

Mange træer på fællesarealerne er blevet beskåret i den senere tid, så de er klar til foråret.

Kalk i vandet har været bragt på banen af en grundejer. Der findes flere forskellige tilbud om anordninger som man kan montere på vandrørene, men bestyrelsen er ikke bekendt med nogen produkter, der har den ønskede virkning.

Bestyrelsen har ansøgt om at etablere en sti inde på det militære område langs med Fælledvej, som starter der hvor Søvang slutter og videre sydpå frem til Fasanstien. Det betyder, at man så kan gå hele vejen rundt om Søvang uden at skulle gå ude på den befærdede Fælledvejs kørebane.

Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til at en grundejer har fået dispensation til at ændre status på sit hus fra helårsbeboelse til sommerhusbeboelse. Begrundelsen var, at huset er blevet opført i 1975 før byggemodningen og trænger til vedligeholdelse/opgradering. Tilladelsen skal ses som en enkeltstående.

Købmandsgrunden Fælledvej

Der er d.d. ikke noget nyt at berette andet end, at Sparekassen Sjælland forhandler med flere interesserede. Så lad os håbe, at der snart er en permanent løsning på plads.

Grundejerforeningen er blevet stævnet i fællesskab med en grundejer og Dragør Kommune af en anden grundejer, som var så uheldig at komme til skade i Søvang. Grundejeren faldt over et skilt, der var skjult af sne i rabatten og beskadigede foden alvorligt. Sagen kommer for retten i løbet af foråret, hvor evt. erstatningsspørgsmål vil blive afgjort.

Tyverier i Søvang. Vi er desværre plaget af indbrud her i Søvang som så mange andre steder i regionen. Formanden har kontaktet politiet for at finde ud af, hvor stor en del af Dragør kommunes indbrud der sker i Søvang. Desværre foreligger der ikke svar endnu, så det vil blive offentliggjort på grundejerforeningens hjemmeside. Indbrud i alt i hele Dragør kommune var ifølge Danmarks statistik i 2012 / 110 og i 2013 / 109. Vær opmærksom på afmærkningstyverier og lav aftaler med naboen for at begrænse tyvenes muligheder.

Et nyt Søvang Blad har set dagens lys og er blevet godt modtaget. Vi arbejder på en ny hjemmeside, som snart vil være klar. Den ændrede hjemmeside vil blive i samme design som Søvang Bladet og med en mere moderne funktionalitet.

Kalk i vandet: Det blev oplyst, fra en grundejer, at Hofor har påtænkt at investere i at nedbringe kalkindholdet i vandet.

En anden grundejer oplyste, at han har indkøbt en anordning til at sætte på bruseren, som kan nedbringe kalkindholdet i vandet.

Parkering: En grundejer spurgte, om man kan forhindre, at der parkeres biler de steder, hvor der er markeret en cykel på kørebanen, typisk ved vejbumpene.

Søren Seerup oplyste, at organiserede tyvebander fortrinsvis kommer fra Sydeuropa.

En grundejer spurgte, om der kom flere bump på vejene, hvortil formanden oplyste, at det er der ikke planer om.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Søren-H. Thomsen fremlagde årsregnskabet og oplyste samtidig, at der var et underskud i 2013 på  kr. 225.000,- på slidlagskontoen. Der havde bl.a. været udgifter til vedligeholdelse af forbindelsesstierne på i alt  kr. 325.000,- udskiftning af riste kr. 98.000,-, samt udgifter til vejstriber og brønde på kr. 42.000 i alt kr. 465.000,-. Det blev samtidig oplyst, at der har været 22 ejerskifter i 2013.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år

Formanden gennemgik planerne for de kommende år:

Badebroen skal males og repareres, og sikkerheden skal være i orden, inden den sættes ud.

Vi skal afholde Skt. Hans aften.

Derudover skal der trampes en sti ved Fælledvej.

Vejene skal forbedres, lige så snart der er indkommet det beløb, der skal til.

Søren Seerup konstaterede, at der ikke var kommentarer til de nævnte planer.

 

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmerne, jfr. § 5 og § 14

Forslag fra bestyrelsen:

A)    Etablering af hjertestarter et centralt sted i grundejerforeningen – udgift kr. 20.000,-

B)    Arrangere førstehjælpskurser for frivillige grundejere

Det blev bemærket af en grundejer, at en hjertestarter ikke kan starte et hjerte, der er gået i stå.

Forslagene blev vedtaget med overvældende flertal.

Forslag fra medlemmerne:

A)    Der var ikke indkommet forslag fra grundejerne.

6. Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år.

Forslag fra bestyrelsen:

SHT henviste til forslaget, som var blevet vedtaget sidste år. Dirigenten oplyste, at dette forslag iht. vedtægterne skal til afstemning hvert år.

Kontingentet foreslås hævet med 100 kr. halvårligt, første gang pr. 1.7.2014, svarende til i alt 800 kr. pr. halvår. SHT oplyste, at i 2020 vil beløbet være nået op på kr. 5 mill. Derudover oplyste SHT, at der ikke var bemærkninger til det fremsendte budget.

Der blev spurgt, om kontingentet ville blive nedsat, når vejene var blevet reetableret. SHT oplyste, at det vil man tage stilling til, når den tid kommer.

En grundejer spurgte, om bestyrelsen havde overvejet, om beløbet var højt nok til at dække omkostningerne. Hertil svarede bestyrelsen, at det var det.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

Tom Clausen, Sara Nielsen, Birthe Svenningsen og Bo Søndergård var på valg og blev enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt

En grundejer spurgte, hvornår bestyrelsen startede med at give nye medlemmer blomster. HM oplyste, at hun havde delt blomster ud fra omkring 1973.

En grundejer var ked af, at cyklisterne kører for stærkt på digestien. Formanden oplyste, at han var enig, men hvis det bliver et eskalerende problem, vil kommunen blive kontaktet for at finde en løsning.

En grundejer ønskede flere bump, da der er enkelte bilister, der kører meget stærkt. Formanden var ikke tilhænger af dette, men modtog gerne forslag til, hvordan man ellers kan få bilisterne til at nedsætte farten på vejene.

En grundejer henviste til en grundejer i Søvang, der har fået dispensation på sommerhusstatus på sit helårshus. Dette var GF Søvang ikke blevet orienteret om af Dragør kommune. Bestyrelsen bør henvende sig til Kommunen omkring den manglende høring og krav om, at det ikke sker fremadrettet.

 Formanden takkede medlemmerne for god ro og orden.

 Godkendt af bestyrelsen den 26.2.2014

 
Tom Clausen 
Formand

 

%d bloggers like this: