Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ikke været god til at opdatere på de mange aktiviteter der er i gang.

Derfor denne oversigt.

Der er en del information på Facebook, men ikke alle har mulighed for at følge med her.

 

  • Byfortætning

Naboer og foreningen har gennem mange år klaget over byfortætning. Klagerne har sjældent ført til resultater. Plan & Teknik gør som de plejer – uanset at det er i modstrid med hovedreglen i Byplanvedtægt nr. 4. I denne står at hovedreglen er fritliggende huse på grunde der minimum er 700 m2.  Men der meddeles rask væk dispensation herfor; endda formentlig uden at beslutningen (som det ellers er krævet) er forelagt kommunalbestyrelsen. Der er opført udlejningsbyggeri på trods af at dette også er i modstrid med Byplanvedtægten. I det nyeste tilfælde blev der klaget i oktober måned over et byggeri. Kommunen har end ikke behandlet sagen endnu.

Det nyeste er at kommunalbestyrelsen foreslår Byplanvedtægterne revideret således at mindst tilladte grundstørrelse fremover skal være 550 m2.

Det har selvfølgelig fået os op af stolene. Grundejerforeningens bestyrelse har på det seneste haft besøg af flere af kommunalbestyrelsens medlemmer – herunder borgmesteren. Og i dette valgår fornemmer vi en sjælden lydhørhed.

Dem der flytter til Søvang gør det pga. områdets karakter med hovedsagelig fritliggende og naturnære grunde med store haver der tillader et privatliv og som ikke har tage og vinduesfacader fra naboejendommene tæt på.

Dem der fraflytter tænker naturligt nok i at få mest muligt for deres ejendomme. Det muliggør kommunens praksis om at lade byplanvedtægtens undtagelsesmuligheder være hovedreglen.

Taberne bliver de tilbageværende naboer.

Når grunde deles op kommer der mere trafik, hvilket vi heller ikke ønsker. Børnene skal fortsat have mulighed for at færdes og lege trygt på vejene.

Vores bøn til alle grundejere. Henvend jer til bestyrelsen når i hører om planlagt nybyggeri på (for) små grunde – f.eks. i forbindelse med partshøring. Klag også til kommunen, og informer andre naboer og få dem til at klage. Skriv læserbreve til f.eks. Dragør Nyt når der er nyt omkring revidering af byplanvedtægter. Kun på denne måde kan vi bevare det Søvang som vi alle holder af.

  • Kystbeskyttelse

Vi konstaterede med tilfredshed, at der skal arbejdes videre med den af Søvang foretrukne løsning (Arkitemas løsning). Stor tak for jeres deltagelse i afstemningen i januar. Der er efterfølgende arbejdet med en udviklingsplan i kommunen for projektet. Vi bliver løbende involveret; næste tiltag er en gåtur langs Søvang hvor ”ambassadørerne fra Søvang” kan komme med spørgsmål og give input til projektgruppen. Det er atter blevet understreget at etablering formentlig ikke kan gå i gang før om 5 år eller mere. Det giver selvfølgelig anledning til spørgsmål om hvilke beredskabsplaner kommunen har for en stormflod der indtræffer inden da.

  • Badebro

Badebroen kom ud efter hårdt arbejde og meget besvær. Der arbejdes nu med færdiggørelse. Som i kan se kan broen bruges, men der mangler også noget arbejde.

Det er godt at mange er interesserede i at hjælpe og komme med forslag, men vi beder om, at ingen foretager udbedringer eller andet uden først at have fået det vendt med broformanden Flemming Sieben soevangsbadebro@gmail.com

Vi er bekymrede for om broen kan bære en forventet ekstra belastning fra Armarmino-vandrere. I værste fald kan vi forvente hærværk og fester. Broen er heller ikke dimensioneret til en massiv belastning.

Vi kan næppe helt undgå fremmede, men vi vil med tydeligere skiltning og klaplåger tydeliggøre at det er en privat bro.

  • Amarmino – og dens betydning for Søvang

Cykelrute 80 og Amarminoen har medført stærk øget trafik på diget. For mange virker det nærmest invaderende; ikke mindst for dem der bor med huse tæt på vandet. Begge ruter er (selvfølgelig!) lagt uden at involvere/informere os i Søvang. Selv om Corona-epidemien har givet ruterne en uforudset succes fra starten, må vi nok forvente en øget trafik fremover. Det vi har kunnet gøre, er at få genskabt stiens oprindelige bredde ved udlægning af grus. Det giver lidt mere plads (og færre regnpytter). Der var kommunen rimelig samarbejdsvillig. Vi vil også gerne vanskeliggøre cykling på diget – ikke mindst af hensyn til børnenes sikkerhed – men det er ikke lykkedes endnu. Der er dog opsat skilte der opfordrer cyklister til at tage øget hensyn.

Vi arbejder på at få ført begge ruter uden om Søvang, men det bliver op ad bakke; og nu er ruten langs Søvang etableret i vandrernes og cyklisterne bevidsthed.

  • Borde og bænke på stranden

De i maj måned både opsatte og nedtagne borde- og bænkesæt skabte massiv kritik på Facebook. Langt de fleste protester skyldtes opsætningen – bl.a. blev det fremhævet, at to sæt blev placeret lige oven i vores bålplads. Men forestil jer en masse skrald der kunne smides. Armaerminoens gæster sviner jo nok i sig selv. Forestil jer ligeledes fester med soundboxe som på Islands Brygge. Hele Søvang kunne spilles op på den måde. Kitesurfere parkerer i vejsiden på både Søvej og Poppelvej (tæt på vandet). Det skal de selvfølgelig have lov til, omend det er synd at græsrabatterne pløjes op. Men tænk om Søvang udvikler sig i retning af strandpark med picnic, fester og badning (fra vores badebro). Det vil ændre Søvang på en måde som vi i bestyrelsen ikke er glade for.

  • Fibernet

Til manges glæde er der ved at blive etableret fibernet i Søvang. Bestyrelsen er i god dialog med TDC herom. Bl.a. skal vi passe på vore veje. De har lovet at retablere rabatterne igen herunder at fjerne sten og genså græs (ikke i ler men muld). Det kan blive udført mindre godt her og der; der kan også være indkørsler der ikke ligger så pænt som før. Brug telefonnummeret der kan ses på TDCs skilte. Og hjælper det ikke, så henvend jer til Berit fra bestyrelsen.

  • Vilde blomster

Vores gartner har sået vilde blomster på fællesarealerne i Søvang. Forhåbentlig til glæde for både mennesker og insekter.

  • Fælledvejs tilstand

Fortovet langs Søvang ser miserabelt ud (ikke mindst kantstenene som er ved at smuldre), og det er meget smalt. Børn cykler forståeligt nok på fortovet, men det burde jo ikke være nødvendigt. Flisebelægning gør færdsel usikker for handicappede. Vi prøver igen igen at få rettet op på tilstanden; en cykelsti er også et stort ønske.

  • Kommunens og kommunalbestyrelsens holdning til Søvang

Det kan kort udtrykkes sådan, at vi åbenbart er til for vores ejendoms- og kommuneskatter skyld. Det burde være kommunens interesse at tjene vore interesser og ikke bare at mase flere huse ind på Søvangs område (i øvrigt uden at sørge for de nødvendige institutionspladser). I bestyrelsen prøver vi ihærdigt på at ændre på dette: Som før nævnt: Vi vil være taknemmelige for om i skriver læserbreve og blive ved med at kontakte kommunen med problemer de burde hjælpe med. Vi skal ikke længere finde os i at blive behandlet som stedbørn! Tag gerne kandidaternes indstilling til Søvang med i betragtning til kommunalvalget.

  • Søvang Nyt og generalforsamling

Seneste nyt er at vi prøver at gennemføre en generalforsamling d. 17. august. Det kræver selvfølgelig at situationen omkring corana tillader det.

Der skal skrives et Søvang Nyt som sædvanligt.

Hertil må i meget gerne bidrage med relevant Søvang-materiale. Send endelig indlæg til bestyrelsen.

 

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være os i hænde snarest. Kandidater til bestyrelsesposter må også meget gerne melde sig. En bestyrelsespost er en god mulighed for at lave om på det man er utilfreds med. Såfremt der kommer forslag, skal de være formuleres så det er muligt at stemme ”ja” eller ”nej”. Herunder skal der være et realistisk budget for udgiftskrævende forslag.

%d bloggers like this: