Vis hensyn – overhold ordensreglementet!

Hyppigste overtrædelser af ordensreglementet

Det er ikke alle grundejere, der har haft tid til at sætte sig rigtigt ind i ordensreglerne for Søvang så vi bringer et udpluk af reglerne – som alle grundejere bør respektere…

Uddrag af ordensreglementet for Søvang Grundejerforening
§1 Enhver grundejer er pligtig at rette sig efter de forskrifter, som til god ordens opretholdelse vedtages af generalforsamlingen jfr. vedtægtens § 9.
§3 Enhver grundejer har pligt til at vedligeholde grundstykket, hegnet, hækken, rabatten og anden beplantning mod vej og sti, foretage ukrudtsrensning mellem kantsten og vejbane, samt feje/snerydde vejstykket efter behov. Hvor grundstykket ikke er helt under kultur, skal slåning af græs og ukrudt foretages mindst 2 gange i sommerhalvåret, første gang senest 1. juni. Bestyrelsen kan desuden kræve ukrudtsslåning, når det skønnes nødvendigt. Misligholdelse af nævnte forpligtelser kan medføre, at bestyrelsen lader arbejdet udføre for grundejerens regning. I så fald er medlemmet – under ansvar af vedtægternes § 5 og 6 – pligtig til straks at betale regningen for arbejdets udførelse.
§6 Ud til vej eller sti hegnes med stakit, trådnet, levende hegn eller med andet af bestyrelsen godkendt materiale. Tang eller andre kompostlignende materialer uden jorddækning må ikke anvendes. Pigtråd som hegn mod vej og sti er ikke tilladt. Affaldsbunker må ikke anbringes i forhaven og ikke nærmere nabogrunden end 2,5 meter uden naboejerens samtykke. Intet hegn må hindre den fri oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller sving, eller være til ulempe for færdslen.
§8 Parkering på vendepladserne er ikke tilladt. Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19 til 7.
§11 Der henstilles: At der ikke parkeres på Søvangs veje // At motorredskaber ikke anvendes på søn- og helligdage // At ridning på Søvangs veje kun foretages i skridtgang, under hensyntagen til den øvrige trafik // At ridning på rabatter og stier ikke finder sted.

I øvrigt henvises til ordensreglementet på denne hjemmeside.

%d bloggers like this: