Ordensreglement

Søvang Grundejerforening
2791 Dragør

§ 1
Enhver grundejer er pligtig at rette sig efter de forskrifter, som til god ordens opretholdelse vedtages af generalforsamlingen. – Jfr. vedtægtens § 9

§ 2
Ethvert medlem har påtaleret overfor øvrige medlemmers overtrædelse af ordensreglementet.

§ 3
Enhver grundejer har pligt til at vedligeholde grundstykket, hegnet, hækken, rabatten/fortorvet og anden beplantning mod vej og sti, foretage ukrudtrensning mellem kantsten og vejbane, samt veje/snerydde vejstykket efter behov (1 og 2). Hvor grundstykket ikke er helt under kultur, skal slåning af græs og ukrudt foretages mindst 2 gange i sommerhalvåret, første gang senest 1. juni. bestyrelsen kan desuden kræve ukrudtsslåning, når det skønnes nødvendigt.

Misligholdelse af nævnte forpligtelser kan medføre, at bestyrelsen lader arbejdet udføre for grundejerens regning. I så fald er medlemmet – under ansvar af vedtægternes §§ 5 og 6 – pligtig til straks at betale regningen for arbejdets udførelse.

§ 4
Hvis der på nogen ejendom holdes husdyr og fjerkræ, må ejeren ved forsvarlige hegn drage omsorg for, at dyrene ikke volder ulempe for andre.

Det er forbudt at lade hunde færdes på foreningens veje, stier, græsarealer og legepladser uden at de enten føres i bånd eller snor, og de skal være i følge med person, som har fuldt herredømme over hunden (3). Det pålægges hundens ejer eller den, som fører hunden, at fjerne alle hundens efterladenskaber.

Løse hunde må ikke færdes på strandarealet i tiden 1. april til 1. september (4).

§ 5
På parcellerne må der ikke drives nogen virksomhed eller træffes foranstaltninger, som ved ilde lugt, ubehageligt skue, røg og støj eller på anden måde kan volde grundejerne ulempe (5).

§ 6
Ud til vej eller sti hegnes med stakit, trådnet, levende hegn eller med andet af bestyrelsen godkendt materiale. Tang eller andre kompostlignende materialer uden jorddækning må ikke anvendes. Pigtråd som hegn mod vej og sti er ikke tilladt. Affaldsbunker må ikke anbringes i forhaven og ikke nærmere nabogrunden end 2,5 meter uden naboejerens samtykke.

Intet hegn må hindre den fri oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller sving, eller være til ulempe for færdslen (6).

§ 7
Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted.

§ 8
Parkering ved vendepladserne er ikke tilladt (8).

Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkere i tidsrummet kl. 19 til kl. 7 (9).

§ 9
Stranddiget må under ingen omstændigheder forandres eller gennembrydes. Knallertkørsel og ridning på diget og strandarealet ud for Søvang er ikke tilladt (4).

Eventuel beskadigelse af diget skal omgående meddeles til Dragør kommune eller bestyrelsen.

§ 10
Det er ikke tilladt at henlægge affald, sten og lignende på strandarealet og diget (10).

§ 11
Det henstilles:
–  at der ikke parkeres på Søvangs veje,
–  at motorredskaber ikke anvendes på søn- og helligdage,
–  at ridning på Søvangs veje kun foretages i skridtgang, under hensyntagen til den øvrige trafik,
–  at ridning på rabatter og stier ikke finder sted

Vedtaget på generalforsamling den 10. marts 1997.

********

Tallene i parentes henviser til følgende overordnede love og vedtægter m.v.:

1: Lov om private fællesveje § 80

2: Hegnsloven § 18, stk. 5

3: Henvisningen til hundelovens § 3 4: Naturbeskyttelsesloven § 22

5: Byplanvedtægt nr. 4 (1973) § 2a, 3. pkt.

6: Hegnsloven § 10, stk. 3

7: Der er ikke nogen note 7 i teksten. Jeg kan heller ikke finde et renovationsregulativ på kommunens hjemmeside. Der er et regulativ for husholdningsaffald, der bl.a. indeholder bestemmelser om haveaffald, men der står ikke noget om afbrænding. På kommunens hjemmeside står der under emnet Affald og genbrug en sætning om, at afbrænding af haveaffald kun er tilladt på landbrugsejendomme.

8: Færdselslovens § 28, stk. 1

9: Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune § 3 8bemærk at foreningens vilkår er mere restriktiv end bekendtgørelsen. I dette omfang kan den ikke håndhæves.

10: Naturbeskyttelseslovens § 28