Sportsklubben

 

www.soevangsport.dk

Sportsklubbens historie
Grundejerforeningen kom til verden i året1918. Udstykningen var færdig og sommerhusene begyndte at skyde op. Blandt de mangeudfl yttere var der mange børn og unge og efterhåndensom tiden gik, talte de meget om at få et samlingssted, en sportsklub.

Der kom først rigtig gang i sagen i 1928 da grundejerforeningens daværende formand J. Chr. Nielsen varmt gik ind for ideen. Der var dog en del betænke- ligheder og først i 1932 blev sportsklubben en realitet.

1932 Søndag den 12. juni blev der indkaldt til stiftende generalforsamling hos Georg Syndergårds forældre på Ahornvej. Den første bestyrelse bestod af formand Carl Viggo Sørensen, kasserer Arne Eriksen, Rita Larsen, Georg Syndergård, Harald Hansen, Åse Forsen og Erik Lund.

Klubben fik overladt en grund af grundejerforeningenog man købte meget billigt nabogrunden af et medlems far; det er de to grunde som klubben stadig er i besiddelse af. Man undersøgte muligheden for et klubhus som arkitekt Kaj Grønning tegnede. Arnes far murermester Jacob Eriksen og hans bror der var tømrermester forestod byggeriet og skaffede en masse materi- aler gratis eller meget billigt. Stolperne huset stod på var meget høje pga. mange oversvømmelser af området, før diget langt senere blev bygget. Huset blev færdig i 1934. Der blev spillet revy om vinteren 1932 til 1942.

1934 Håndboldspillet var den idrætsgrender blev igangsat efter klubben var stiftet og man trænede flittigt i de følgende år.

1935 klubben blev indmeldt i KøbenhavnsHåndbold Forbund og tilmeldte sig holdturneringen. Blev vinder af forskellige rækker startende i E rækken og efter 5 år rykkede man op i en kombineret A række og mesterrække.

I mange år trivedes håndbold i klubben hvorman havde herre senior, damehold, dame ynglinge, herre ynglinge, herre jr. Herre jr.2, drengehold.Træningen foregik på skole gymnastiksale, og badmintonhallen på Gl. Kirkevej samt Nr. Alléhallerne med træningstid fra kl 7-8 om morge- nen. Håndbold blev indstillet i 1953.

1940 Under krigen blev klubhuset brugt til samariterstation, med bårer, forbindingssager og meget andet. Der blev installeret telefon Magle 246, så vi i givet fald kunne kalde hjælp.

1942 Klubbens 10 års fødselsdag blev fejret med en fest i klubhuset. Stort kaffebord, underholdning og dans. Dansk Idrætsforbund sendte telegram og grundejerforeningens formandJ. Chr. Nielsen blev udnævnt til æresmedlem.

1944 Fik klubben foræret en fane af Danmarkssamfundet. Fanen blev indviet ved standerhejsningen først i maj.

1947 Den første tennisbane bliver anlagt (nuværende bane nr. 2), klubbens bestyrelse ogca. 30 medlemmer mødte op med hakke, skovl og spade og gik i gang fra morgenstunden. Søvangs to købmænd havde foræret 2 kasser øl (dem med 50 i af træ). Tennisbanen blev så stor en succes at timerne måtte rationeres. Der var den gang 80 spillere så det stod klart at det var nødvendigt med en bane mere. Kai Nielsen fratrådte som formand og blev udnævnt til æresmedlem.

1954 Den anden tennisbane blev anlagt og taget i brug året efter.

1955 Klubben blev tilmeldt Københavns Tennis Union, KTU og deltog i holdturneringen for første gang og vandt rækken dette og de efterfølgende to år.

1956 „Veteranerne“ holdt fest i klubhuset med optræden af Otto Leisner og artisten Gunga. Der var optræden af 4 „can-can piger“ med originale dragter fra Holger Blom.

1957 stod i 25 års jubilæets tegn. Onsdag den 12. juni løb festen af stablen. Aftenen indledtes med en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt var udnævnelse af tre æresmedlemmer og det var Oluf Madsen, Carl Jensen „onkel Carl“ og Marinus Rasmussen, alle tre havde ydet store fortjenester til klubben og udnævnelserne var meget populære. Dansk Idrætsforbund overrakte en sølvplade som nu sidder på fanen. Grundejerforeningens gave var to smukke bænke til tennisbanerne.

1960 Den 26. juni var der „Invalidedag“ i Søvang. Grundejerforeningen og klubben modtog 65 invalider, der kom i busser og specialvogne hvor frokosten ventede hos værterne. F.D.F orkester spillede ved ankomsten. Det var

strålende vejr og alle havde stor glæde af arrangementet.

1962 Alle kontingenter forhøjes med 2 kr. og man blev enige om at skabe fornyet interesse for klubben.

1967 Det drøftes alvorligt at ophæve klubben, men man bliver enige om at prøve endnu

engang at fortsætte. Man drøfter også om man skal bygge en toiletbygning med bade- rum, men planerne opgives.

1970 Der begyndes alligevel opførelse af toiletbygning som ikke bliver færdig før 8 årsenere.

1973 På ekstraordinær generalforsamlingden 15. april vedtages det at opløse klubben.Grundejerforeningen var meget imod at lukke klubben. Den 18. maj afholdes en ny generalforsamling for at prøve på at føre klubben videre.En ny bestyrelse af voksne helårsbeboere blev valgt og herefter går det atter fremad for klubben.

1975 Det gamle klubhus nedrives af den nye bestyrelse med Henning Mortensen som formand, efter det var gået meget i forfald. Resterne indbragte 4.100 kr. Badminton påbegyndes på St. Magleby’s skole og blev senere henlagt til Kongelundshallen.

1978 Grundejerforeningen yder tilskud på 40.000 kr. som skal bruges på færdiggørelsen af toiletbygningen, der aldrig var blevet 100% færdig og lån optaget i Amagerbanken på 60.000 kr. til brug for asfaltering af den nedslidte grusbaneder lå langs hegnet anlagt i 1954.

1981 Klubben deltog i Amagerbladets cykelløb „Amager Rundt“, der var 73 deltagere iflotte Søvangtrøjer. Klubben var med i „AmagerRundt“ til 1985.

1982 Klubben fejrede 50 års jubilæum på Vierdigets skole.

1984 Grusbane nr. 2 (nuværende bane 3) anlægges og gjorde det muligt at deltage i holdturneringer efter fl ere års pause samt optage nye medlemmer. Efter fl ere års snak om forskellige klubhusprojekter besluttes det at begyndebyggeriet i løbet af vinteren 84/85. Trekantturnering i badminton opstod mellem Tændhætten, Fjerbolden og Søvang, (siden har Sandagergård afl øst Fjerbolden) en turneringsom er blevet til en fast årlig tradition. Badminton tilmelder sig Københavns Badminton Kreds holdturnering med et lille hold, som siden udviklede sig til 1 seniorhold og 2 veteranhold. Holdtræning ved Henning Mortensen,siden Michael og Torben. Holdene har igennem årene vundet mange af de rækker vi deltog i.

1985 Klubhuset indvies grundlovsdag 5 juni. En række nye aktiviteter med Dartklubben ispidsen opstod, musikskolen for børn brugte huset, dameaerobic og gymnastik tog huset i brug. Forevisning af fi lm for børn ved fastelavn, julestuer og mange tennis- og badmin- tonfester er siden blevet afholdt.

1986 Erik „Raser“ Rasmussen udnævntes til æresmedlem på generalforsamlingen. Tennisklubben Schirnau i Kaltenkirchen besøges og gensidige venskabsbesøg og matcher varer til 1990.

1988 En gruppe på 17 personer drager på skiferie sammen „Søvang Skiklub“.

1989 Klubbens medlemskartotek overgår til edb på en PC.

1990 Damedag i tennis introduceres og bleven stor succes og er gentaget i en årrække. En gruppe fra tennis tager på tennisferie til LaSanta som blev begyndelsen til en årlig tennisferie forskellige steder omkring Middelhavet.

1991 Den tredie grusbane anlægges (nuværende bane nr. 1 centercourt) som især gjorde det muligt at gennemføre holdkampe på en rimelig tid. Ventelisten for nye medlemmer blev hermed elimineret. Herredag i tennis begyndte og udviklede sig tilet tilløbsstykke over mange år med især Preben, Claus og Vaske som de store initiativ- tagere.

1992 Klubbens 60 års jubilæum blev afholdt i Hollænderhallen.

1994 Badminton afholder 10 års jubilæum i relation til holdturneringen.

1996 Petanque arena anlægges og i en årrække tog Claus Ehlers hånd om turneringspetanque på Bastilledagen 14. juli. Det vandt kæmpetilslutning.

2001 Klubbens formand gennem 23 år, Knud Sørensen dør.

2005 Løbeklubben opstår og får stor tilslutning det første år.

2006 Preben Rasmussen udnævntes til æresmedlem på generalforsamlingen. Dartklubben genopstår. Løbeklubbens leder Bjørn Mogensen er med initiativtager til Søvangløbet.

2007 I anledning af 75 års jubilæet afholdes åbent hus arrangement den 16. Juni.