Vedtægter

§ 1
Navn
Foreningens navn er Grundejerforeningen Søvang.

§ 2
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Dragør kommune

§ 3
Medlemsret og medlemspligt
Ejerskifte
Stemmeret
De til enhver tid værende ejere af parceller, der oprindelig er udstykket fra matr.nr. 13c, 24b, 24c, 41a, 41e, 41f og 100a af St. Magleby by, St. Magleby, har ret og ifølge de på ejendommen hvilende servitutter pligt til at være medlemmer af foreningen. Andre kan ikke optages som medlemmer.

I tilfælde af ejerskifte er nye ejere, når deres adkomst er tinglyst som ubetinget indtrådt i, og tidligere ejere frigjort for fremtidige forpligtelser overfor foreningen. Dog hæfter tidligere ejere for alle forfaldne ydelser, så længe foreningen ikke har modtaget meddelelse om overtagelsen. Ved ejerskifte – bortset fra ejendommens overgang til ægtefælle, livsarvinger eller medejer – betaler nye ejere et af generalforsamlingen generelt fastsat ejerskiftegebyr, inden medlemsrettighederne kan udøves.

Såvel tidligere som nye ejere er pligtige til at påse, at ejerskifte straks anmeldes til foreningens kasserer med oplysning om nye ejeres navne og bopæl samt parcellernes adresser og matrikelnumre.

I tilfælde, hvor der på en eller flere parceller er opført beboelsesbygning/er indeholdende en flerhed af selvstændige boliger (dvs. boliger med eget køkken og eget WC/badeværelse), tilkommer der ejeren en stemme for hver af de første to boliger og ½ stemme for hver af de øvrige, dog rundet op til nærmeste hele tal.

§ 4
Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser i deres egenskab af parcelejere, navnlig med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesindretninger og overfor de offentlige myndigheder.

§ 5
Medlemsbidrag m.m.
Foruden medlemsbidrag, som ved en gyldig foreningsbeslutning pålægges medlemmerne til foreningens udgifter og administration, er bestyrelsen berettiget til hos de respektive grundejere berettiget til at opkræve særskilte beløb til dækning af arbejde, som den har ladet udføre i henhold til § 9 og ordensreglementet. Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Forslag, der medfører forøget medlemsbidrag samt forslag til ændring af bidragenes beregningsmåde, kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslagene har været opført på den udsendte dagsorden. Medlemsbidraget opkræves pr. parcel. I tilfælde, som beskrevet i § 3 sidste afsnit, betaler ejeren et fuldt kontingent, svarende til hver hele stemme, han kan udøve. Såfremt der er flere ejere, fordeler disse selv stemmerne imellem sig.

§ 6
Betalingsterminer m.m.
Det i § 5 nævnte medlemsbidrag opkræves to gange årlig og forfalder til betaling den
1. januar og den 1. juli. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i betalingsmåneden. Indbetales medlemsbidraget ikke rettidigt, udsendes rykkeropkrævning, indeholdende medlemsbidraget samt et rykkergebyr. Størrelsen af rykkergebyret fastsættes af generalforsamlingen. Indbetales restancen ikke senest den på rykkeropkrævningen nævnte betalingsfrist, kan restancen med påløbne udgifter overgives til retslig inkasso. Omkostningerne ved inkasso pålægges de respektive medlemmer.

Midlertidig henstand vil under særlige forhold kunne bevilges, forudsat at der inden betalingsfristens udløb rettes henvendelse til foreningens kasserer.

Så længe et medlem er i restance, fortabes medlemsrettighederne. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage for en generalforsamling, fortabes retten til at afgive stemme på generalforsamlingen.

§ 7
Medlemmernes andel i foreningens midler
De enkelte medlemmers andele i foreningens midler kan ikke overdrages eller pantsættes til tredjemand og kan ikke være genstand for retsforfølgning fra det enkelte medlems kreditorer. De kan kun overgå til et andet medlem, når medlemsskifte finder sted efter vedtægternes § 3.

§ 8
Medlemmernes adresser
Medlemmerne er pligtige til stadighed at holde kassereren underrettet om deres adresse. Enhver meddelelse til medlemmerne er gyldig efter nærværende vedtægter, når den sendes til den adresse, som er opgivet fra det pågældende medlems side.

§ 9
Ordensreglement og servitutter
Ethvert medlem er pligtigt til at rette sig efter de af generalforsamlingen fastsatte regler for orden og renlighed på grundene og på de veje og stier, der begrænser disse. Medlemmerne er i så henseende ansvarlige for såvel egen husstand som for eventuelle lejere.

Ligeledes er de enkelte medlemmer pligtige til at overholde de på grundene hvilende servitutter og foreningen ordensreglement. Foreningen har påtaleret med hensyn til servitutternes og ordensreglementets overholdelse.
GENERALFORSAMLINGER

§ 10
Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Dagsorden, årsregnskab, budgetforslag og adgangskort udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal i alle tilfælde indeholde følgende punkter:
–  Valg af dirigent
– Beretning om foreningens virksomhed
– Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
– Forelæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
– Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, jf. § 5 og § 14.
– Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse i det kommende år.
– Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
– Eventuelt.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 25 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftligt motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal ske på bestyrelsens foranledning senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, herfra undtaget den i § 12 nævnte ”ny generalforsamling”, der kan indkaldes med 8 dages varsel.

§ 12
Ny generalforsamling
Hvor intet andet i vedtægterne er bestemt, afgør generalforsamlingen de forelagte sager med simpelt stemmeflertal.

For at forandringer i eller tillæg til vedtægterne skal have gyldighed, kræves dog, at der ved generalforsamlingen er mindst 100 medlemmer til stede, og at vedtægtsforslagene vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Opnås dette stemmetal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter, på hvilken forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 13
Dirigentvalg
Stemmeafgivning
Adgangskortet, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, gælder som legitimation og ombyttes til en stemmeseddel.

Medlemmer, der er forhindret i personligt at deltage, kan lade sig repræsentere ved sin ægtefælle/samlever eller medejer uden fuldmagt, eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Fuldmagt skal meddeles på adgangskortet.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Antallet af udleverede stemmesedler inkl. fuldmagter overgives til dirigenten så snart denne er valgt.

Stemmeafgivning foregår ved oprækning af stemmesedlerne medmindre bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Valg af formand og kasserer skal ske skriftligt, når flere er bragt i forslag. Udover egen stemme kan hver stemmeberettiget afgive stemme i henhold til højst 4 fuldmagter.

§ 14
Behandling af forslag fra medlemmer
Medlemmerne har ret til at stille forslag til enhver generalforsamling. Dog må forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling være formanden i hænde senest den
1. januar.

§ 15
Generalforsamlingen er højeste myndighed
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den alene kan give, forandre eller ophæve vedtægterne.

Over det på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, som underskrives af formanden og dirigenten og da har fuld beviskraft i enhver henseende.

 
BESTYRELSEN

§ 16
Bestyrelsens valg og sammensætning
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges særskilt, jf. § 13.

Bestyrelsen vælger iblandt sine medlemmer en næstformand, der træder i formandens sted under dennes forfald, og en sekretær til at føre forhandlingsprotokollen. I øvrigt fordeler bestyrelsen selv arbejdet mellem sine medlemmer.

Valget af bestyrelsen gælder for 2 år og således, at formanden og tre bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer det følgende år. Genvalg kan finde sted. På hver ordinær generalforsamling vælges tillige to suppleanter, som, i den orden i hvilken der er valgt, træder i stedet for de i perioden afgående bestyrelsesmedlemmer indtil den første ordinære generalforsamling. Formanden, kassereren og sekretæren oppebærer honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

§ 17
Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutningerne træffes efter simpelt stemmeflertal, således at formandens – under dennes forfald næstformandens – stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 18
Bestyrelsens myndighed
Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender. Den er berettiget til i det omfang, den skønner det nødvendigt, at antage lønnet medhjælp. Udgifterne skal så vidt muligt optages på budgetforslaget for det kommende regnskabsår, jvf. § 10, punkt 6. Enhver foreningen vedkommende retshandel er bindende for foreningen udadtil, når det oprettede dokument er underskrevet af formanden (i dennes forfald af næstformanden) og 3 bestyrelsesmedlemmer. Lejemål, køb og salg af løsøre eller lignende kontraktmæssige forpligtelser kan desuden afsluttes af den eller de bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsen ved tilførsel til forhandlingsprotokollen bemyndiger dertil. Alle stævninger og klager foreningen vedkommende kan gyldigt rettes mod formanden på foreningens vegne.

§ 19
Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen er én for alle og alle for én ansvarlig for behørig anvendelse af foreningens midler. Bestyrelsen er forpligtet til at forlange kaution eller anden sikkerhedsstillelse af kassereren.

REGNSKABET

§ 20
Regnskabets form
Regnskabet føres af kassereren i henhold til en af bestyrelsen vedtaget form. Alle udgiftsbilag skal være attesteret af formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger til foreningen.

Ved udgangen af hvert regnskabsår udarbejdes en regnskabs- og en statusoversigt. Denne underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden januar måneds udgang. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 21
Kontrol af regnskabet
Bestyrelsen skal have stadigt indseende med foreningens regnskabsvæsen, samt med at foreningens midler anbringes på betryggende måde.

Kassereren er på forlangende af bestyrelsen forpligtet til at afgive erklæring om alt vedrørende regnskabet.

§ 22
Revisorer
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at de skiftevis fratræder. Desuden vælges en revisorsuppleant, der træder i funktion, dersom en af revisorerne har forfald. Revisorerne gennemgår kasseregnskabet med dertil hørende bilag samt forsyner status- og regnskabsoversigt, som udsendes til medlemmerne, med deres underskrift. Revisionen skal være tilendebragt senest 14 dage efter regnskabets modtagelse.

Eventuelle bemærkninger til regnskaberne fremsendes skriftligt til bestyrelsen, der efterfølgende skal fremlægge de således modtagne bemærkninger på den ordinære generalforsamling.

§ 23
Foreningens ophævelse
Foreningens ophævelse kan ifølge de på parcellerne tinglyste servitutter kun ske med samtykke af Dragør Kommune.

Vedtagelse af foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling og kun når der er mindst ¾ af samtlige medlemmer til stede og mindst 2/3 heraf stemmer derfor.

————————–

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 1923, den 22. februar 1927, den 27. februar 1928, den 17. februar 1931, den 18. februar 1936, den 23. februar 1937, den 6. februar 1940, den 27. februar 1944, den 12. marts 1954, den 4. marts 1969, den 2. marts 1970, den 15. marts 1976, den 13. marts 1978, den 10. marts 1986 samt den 10. marts 1997